MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung
Cho phép kế toán thực liện lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống MeInvoice.vn trong trường hợp bị quên.
2. Các bước thực hiện
1. Truy cập địa chỉ https://app.meinvoice.vn/ResendPassword.aspx
2. Nhập Mã số thuế, tài khoản đăng nhập (Email hoặc Số điện thoại) và mã xác nhận do chương trình cung cấp.

3. Nhấn Lấy lại mật khẩu, chương trình sẽ gửi thông tin lấy mật khẩu qua địa chỉ email.

4. Mở email và nhấn vào đường dẫn đổi lại mật khẩu.
Lưu ý: Đường dẫn thay đổi mật khẩu có hiệu trong vòng 24 giờ, sau thời gian này thì không thực hiện được chức năng đổi mật khẩu, mà phải thực hiện gửi lại yêu cầu như các bước trên.

5. Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.

6. Nhấn Xác nhận mật khẩu, chương trình hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công.Xem thêm