MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung
Cho phép quản lý người dùng và phân quyền sử dụng phần mềm MeInvoice.vn trên website https://meinvoice.vn.

2. Các bước thực hiện

Tài khoản đăng ký sử dụng MeInvoice.vn mặc định có vai trò Quản trị, tài khoản này có thể thêm mới và phân quyền người dùng bằng cách:
1. Truy cập và đăng nhập vào website: https://app.meinvoice.vn
2. Chọn mục Người dùng và nhấn Thêm.

 

3. Khai báo thông tin người dùng
Lưu ý: Mật khẩu phải ít nhất có 8 ký tự bao gồm cả chữ cái và số

 

4. Nhấn Đồng ý và người dùng vừa khai báo được mặc định vai trò Người dùng.
5. Để thiết lập lại vai trò, chọn người dùng vừa tạo và nhấn Phân quyền.

 

6. Lựa chọn vai trò cho người dùng.
  • Vai trò Quản trị: Sử dụng được toàn bộ chức năng trên website.
  • Vai trò Người dùng: Sử dụng được các chức năng trên website, ngoài trừ các chức năng trong mục Người dùng (không nhìn thấy mục này)

 

7. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Tài khoản Quản trị có thể sửa hoặc xóa người dùng bằng cách nhấn Sửa hoặc Xóa.


Xem thêm