MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung

    Cho phép xem và in các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động quản lý Hóa đơn điện tử tại đơn vị, kế toán có thể xem các báo cáo sau:

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

 1 Tình hình sử dụng hóa đơn
Báo cáo chi tiết về số lượng hóa đơn mua/phát sinh; đã sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ của doanh nghiệp. (Ngoài các hóa đơn điện tử chương trình tự động lấy lên báo cáo, Kế toán có thể nhập thêm thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn giấy của Doanh nghiệp) 
 2
Bảng kê chi tiết hóa đơn
Báo cáo thống kê hóa đơn đã phát hành tại đơn vị bán hàng, cung cấp cho kế toán thông tin chi tiết về các hóa đơn đã phát hành trong kỳ như: khách hàng, mặt hàng, hình thức thanh toán, loại tiền,...
3
  
Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

 Báo cáo thống kê thông tin chi tiết hóa đơn phát hành trong kỳ báo cáo
 
4

Tổng hợp giá trị hóa đơn đã sử dụng
Báo cáo tổng hợp giá trị hóa đơn đã xuất theo khoảng thời gian nào đó (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý..)

5
 
Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành
 Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành theo khoảng thời gian nào đó (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý..)

 

2. Các bước thực hiện

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Bảng kê chi tiết hóa đơn
Tổng hợp giá trị hóa đơn đã sử dụng

Bảng kê hóa đơn đã sử dụng
Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành


Xem thêm