MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động quản lý Hóa đơn điện tử tại đơn vị, kế toán có thể xem các báo cáo sau:

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

 

1

 

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo chi tiết về số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng, xóa bỏ, hủy trong kỳ của doanh nghiệp

 

 

2

 

 

Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Báo cáo thống kê hóa đơn điện tử đã phát hành tại đơn vị bán hàng giúp kế toán biết được hàng năm đã phát hành những hóa đơn nào và có thể xem lại được hóa đơn điện tử đã phát hành của các năm trước (hóa đơn lưu trữ 10 năm)

2. Các bước thực hiện

1. Truy cập và đăng nhập vào website https://app.meinvoice.vn

2. Vào mục Báo cáo, nhấn Chọn báo cáo.

 

3. Thiết lập tham số báo cáo và nhấn Đồng ý.

 

4. Chương trình hiển thị báo cáo và có thể thay đổi khoảng thời gian của báo cáo, sau đó nhấn Lấy dữ liệu để hiển thị dữ liệu mới.

Lưu ý: Có thể xuất khẩu báo cáo bằng cách nhấn Xuất khẩu và lựa chọn định dạng cần xuất khẩu.

 Xem thêm