MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung

Cho phép xem số hóa đơn được sử dụng, đã sử dụng, chưa sử dụng và thời gian còn được sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Truy cập và đăng nhập vào website https://app.meinvoice.vn

2. Xem tình hình sử dụng hóa đơn trên mục Tổng quan theo các thông tin sau:

  • Hóa đơn được sử dụng trong năm
  • Hóa đơn đã sử dụng trong năm
  • Hóa đơn chưa sử dụng
  • Thời gian còn được sử dụng
  • Tình hình sử dụng hóa đơn theo từng khoảng thời gian.

Lưu ý:
  • Có thể lựa chọn các khoảng thời gian thống kê tình hình sử dụng hóa đơn.
  • Di chuột vào thời điểm trên biểu đồ để xem thông tin số hóa đơn sử dụng.


Xem thêm