MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán1. Nội dung

Cho phép phát hành các hóa đơn điện tử đã được lập trên chương trình, bao gồm: Hóa đơn GTGT, Hóa đơn bán hàng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Trước khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, kế toán phải cắm USB Token của đơn vị vào máy tính để phục vụ cho việc ký số lên hóa đơn điện tử (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).

Kế toán có thể phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:

Phát hành từng hóa đơn điện tử

Phát hành hàng loạt hóa đơn điện tử

4. Lưu ý

Sau khi phát hành hóa đơn điện tử thành công:
  • Trường hợp phát hành hóa đơn không thành công, xem nguyên nhân và cách khắc phục tại đây.
  • Chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái phát hành của hóa đơn điện tử trên danh sách thành Đã phát hành.


Xem thêm