MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung
Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Lưu ý: Trường hợp hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn sai sót đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn Hóa đơn điều chỉnh.
2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn bị sai thông tin cần lập hóa đơn điều chỉnh. Nhấn Lấy dữ liệu.
3. Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh.

4. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.

Lưu ý: Trường hợp chọn nhầm hóa đơn muốn điều chỉnh, có thể chọn lại hóa đơn như sau:

5. Chọn loại hóa đơn điều chỉnh.
6. Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.

Lưu ý: Có thể đính kèm Biên bản điều chỉnh lên hóa đơn để tiện tra cứu khi cần.
  • Đính kèm biên bản điện tử lập ngay trên phân mềm. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
  • Hoặc đính kèm biên bản đã chuẩn bị sẵn trên file Word.

7. Nhấn Cất.
8. Nhấn Phát hành HĐ, việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Lưu ý:
  • Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ điều chỉnh trên danh sách Hóa đơn điện tử.

  • Hóa đơn điều chỉnh khi in ra sẽ có thêm thông tin Điều chỉnh cho hóa đơn số ... và lý do điều chỉnh.


Xem thêm