MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung

Hướng dẫn lập mẫu hóa đơn điện tử, quyết định áp dụng và thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm. Để có thể in ra và nộp bộ hồ sơ thông báo phát hành cho Cơ quan thuế, sau đó có thể sử dụng mẫu này để phát hành hóa đơn điện tử.

2. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế gồm các mẫu sau:
  • Mẫu hóa đơn điện tử (Lưu ý: Một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản thể hiện Hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy)
  • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Lưu ý: Đối với trường hợp đơn vị lần đầu sử dụng meInvoice nhưng đã nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế thì Kế toán cần kiểm tra và khởi tạo mẫu hóa đơn trên meIvoice trùng khớp với mẫu hóa đơn đã nộp. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.


Xem thêm