MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung.
Hướng dẫn ký điện tử lên Mẫu hóa đơn trước khi tải bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế.
2. Các bước thực hiện.
Sau khi hoàn tất bước Khởi tạo mẫu hóa đơn, Kế toán cần ký điện tử lên mẫu hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế. Các bước thực hiện như sau:
Nhấn Ký điện tử.

Trường hợp đơn vị sử dụng hình thức ký trực tiếp qua USB

Trường hợp đơn vị sử dụng dịch vụ chữ ký số điện tử MISA eSign


Xem thêm