(Web) Kiểm tra nhật ký truy cập

1. Nội dung

Giúp xem lại được lịch sử truy cập và các thao tác liên quan đến dữ liệu (Ví dụ: thêm, sửa, xóa dữ liệu).

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Trường hợp 1: Kiểm tra toàn bộ nhật ký truy cập

1. Vào mục Hệ thống\Nhật ký truy cập.

2. Danh sách nhật ký truy cập sẽ bao gồm các thông tin:

 • Người dùng: Hiển thị thông tin tên người dùng đăng nhập phát sinh các thao tác làm thay đổi dữ liệu.
 • Thời gian: Hiển thị thời điểm kết thúc thao
  tác làm thay đổi dữ liệu => Được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về
  thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên).
 • Hành động: Hiển thị các thao tác làm thay đổi dữ liệu.
 • Đối tượng thao tác: Hiển thị thông tin danh mục, chứng từ, chức năng… có sự thay đổi.
 • Tham chiếu: Hiển thị căn cứ để truy tìm lại thông tin bị thay đổi trên danh mục, chứng từ, chức năng…
 • Mô tả: Liệt kê chi tiết các nội dung bị thay đổi.
 • Địa chỉ IP: Hiển thị địa chỉ IP của máy tính được sử dụng để thay đổi dữ liệu.

Lưu ý:

1. Có thể tìm kiếm nhật ký truy cập bằng cách:

 • Nhập từ khóa tìm kiếm nhật ký truy cập theo Người dùng, Đối tượng thao tác, Tham chiếu, Mô tả, sau đó nhấn biểu tượng
 • Hoặc, chọn khoảng thời gian tìm kiếm nhật ký truy cập.

2. Có thể xuất khẩu danh sách nhật ký truy cập bằng cách nhấn Xuất khẩu và lựa chọn định dạng cần xuất khẩu.

Trường hợp 2: Kiểm tra nhật ký truy cập trên từng hóa đơn

1. Vào mục Hóa đơn bán hàng.
2. Chọn hóa đơn muốn kiểm tra nhật ký truy cập, nhấn biểu tượng  , chọn Xem nhật ký.

3. Danh sách nhật ký truy cập sẽ bao gồm các thông tin:

 • Người thực hiện: Hiển thị thông tin tên người dùng đăng nhập phát sinh các thao tác trên hóa đơn.
 • Thời gian: Hiển thị thời điểm kết thúc thao
  tác trên hóa đơn => Được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về
  thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên).
 • Hành động: Hiển thị các thao tác của người dùng lên hóa đơn.
 • Mô tả: Liệt kê chi tiết các nội dung bị thay đổi.

Lưu ý: Có thể nhấn Xuất khẩu để xuất file nhật ký truy cập trên hóa đơn ra file excel hoặc PDF.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay