MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung:
Cho phép kế toán thiết lập ký số trực tiếp từ chữ ký số cài đặt trên máy đang làm việc hay ký bằng chữ ký số cài đặt trên máy chủ.
2. Hướng dẫn trên phần mềm:
1. Vào menu Hệ thống, chọn Thiết lập ký số.

2. Chọn hình thức ký số của đơn vị.
Lưu ý: Không thể sử dụng đồng thời nhiều hình thức ký số.
Sử dụng dịch vụ chữ ký điện tử MISA.
    Ký thông qua máy chủ HSM
    Ký trực tiếp qua USB
    3. Chương trình hiển thị thông báo thiết lập ký số thành công.


    Xem thêm