MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung.
Hướng dẫn ký điện tử lên Mẫu hóa đơn trước khi tải bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế.
2. Các bước thực hiện.
Sau khi hoàn tất bước Khởi tạo mẫu biên lai, Kế toán cần ký điện tử lên mẫu biên lai để nộp cho cơ quan thuế. Các bước thực hiện như sau:
Lưu ý: Để ký điện tử thì phải cài đặt công cụ MISAKYSO, theo hướng dẫn tại đây. Đồng thời, cắm USB Token của đơn vị vào máy tính.
1. Nhấn Xem mẫu.
2. Nhấn Ký điện tử.

3. Chọn chứng thư số của đơn vị\ nhấn OK.Xem thêm